Logo Przyjazny psycholog

Regulamin korzystania z serwisu PrzyjaznyPsycholog.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zgłaszania zapytań w serwisie PrzyjaznyPsycholog.com. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez właściciela Serwisu. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników na stronie internetowej Serwisu o wprowadzonych zmianach. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

2. Właścicielem Serwisu jest UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894, zwana dalej Operatorem.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu PrzyjaznyPsycholog.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

DEFINICJE

Operator – spółka UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894.

PrzyjaznyPsycholog.com — prowadzony przez Operatora internetowy serwis, w ramach którego użytkownicy mogą uzyskiwać odpłatnie porady psychologa, dostępny w domenie internetowej PrzyjaznyPsycholog.com. Dopuszcza się dostępność Serwisu w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora.

Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zamieściła zapytanie w Serwisie / korzysta z Serwisu.

Zapytanie — zredagowane przez Użytkownika pytanie przekazane do obsługi na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Porada - odpowiedź specjalisty udzielona on-line w systemie SpecPorady.pl 

Specjalista - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie udziela płatnych porad w Serwisie.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

Cennik — lista opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu ustalana przez Operatora.

Formularz  — formularz elektroniczny dostępny w Serwisie i służący do kontaktu z pracownikami Operatora kompetentnymi w zakresie obsługi Serwisu.

USŁUGI PORAD ONLINE

Operator w ramach świadczenia usługi udzielania porad online udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli zadawać Specjalistom odpłatnie pytania i uzyskiwać odpowiedzi online / porady. Serwis, nie odpowiada za treść pytań i porad zamieszczanych w systemie przez Użytkowników oraz Specjalistów. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. Porady oraz informacje niezgodne z zasadami lub zapisami obowiązującego w Polsce prawa, należy zgłaszać do Administratora. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza korzystanie z Serwisu i nie zamieszczanie materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo. Zabrania się również zamieszczać materiały chronione prawem autorskim, chyba że Użytkownik / Specjalista dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich. 

ZASADY ZADAWANIA PYTAŃ W SYSTEMIE

1. Nie umieszczamy komentarzy, treści  lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności: zawierają wulgaryzmy, treści pornograficzne, propagują alkohol, propagują narkotyki i inne środki odurzające, obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich. Nie zamieszczamy komentarzy, które zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku, nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej, zawierają uwagi skierowane do Operatora Serwisu.

2. Zapytania należy formułować telefonicznie lub przez Serwis.

3.Temat zapytania powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku.

4. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do generowania postów mogą być usunięte przez Administratora.

5. Zabronione jest działanie na szkodę Serwisu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu.

7. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

8. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik musi podać podczas zadania pytania swój e-mail.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora usług w ramach Serwisu.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

6. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu specporady.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji technicznych.

8. Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe. Imiona i nazwiska są fikcyjne. Wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie przedstawione zdarzenia i osoby są fikcyjne.

CZAS ODPOWIEDZI SPECJALISTY

1. Specjalista nie jest zobowiązany odpowiedzieć na zapytanie w jak najkrótszym czasie. Najczęściej odpowiedzi udzielane są po rozpoznaniu stanu faktycznego sprawy w ciągu 24 godzin - w dni robocze.

ZAKRES KONSULTACJI

1. Zakres konsultacji odpowiada merytorycznej konsultacji w gabinecie. Warunki szczegółowe konsultacji, terapii oraz porad ustalane są indywidualnie ze Specjalistą. 

2. Specjalista oraz Użytkownik mają prawo do zadawania dodatkowych pytań w systemie  i udzielania informacji niezbędnych do zakończenia zlecenia i odpowiedzi na pytanie. 

3. Użytkownik może uzgodnić ze Specjalistą podczas konsultacji warunki usługi.

CENNIK

1. Udzielane porady, konsultacje i psychoterapie są płatne. Obowiązuje cennik opublikowany w serwisie.

2. Ceny reklam w Serwisie ustalane są indywidualnie.

REKLAMACJE

1. Reklamacje należy przesyłać do administratora systemu za pomocą formularza kontaktu na stronie Serwisu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane natychmiast, jednak nie później niż w terminie 14 dni. 

3. Odpowiedź na reklamację będzie wysyłana na podany przez Użytkownika adres email. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Strony będą działać w duchu wzajemnej lojalności. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania usługi będą rozstrzygane polubownie, w drodze negocjacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-02-2021 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Zdjęcie głównego motywu: 

Obraz autorstwa aopsan na Freepik

Projekt logo:

Obraz autorstwa Freepik

Popularne słowa kluczowe...